Mobilmax.cz
prodej telefonů a příslušenství
Odblok.cz
Servis mobilních telefonů
Mojerc.cz
Prodej a servis RC modelů
Smsky.cz
Odesílání SMS zpráv zdarma

Smlouva o provedení opravy

1. MobilMax se zavazuje provést opravu mobilního telefonu(dále“MT“) specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy MT, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MobilMax za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada MT nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy MT objednatelem zamítnuto, bude MT vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou MT ve výši 200Kč.
4. V případě vytopeného telefonu neručí firma MbilMax za vrácení telefonu z opravy ve stejném stavu v jakém byl do opravy přijat.
5. Firma Mobilmax neručí za žádná data uložená v zařízení.
6. Telefony s certifikací IPxx tuto certifikaci opravou MT ztratí.
6. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy MT firmy MobilMax, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
7. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
8. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
9. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.